ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - HOMEPAGE


13617399 661294194022387 89945396 n

Το βραβευμ?νο με επα?νους για την αυθεντικ?τητ? του ως προς την παρουσ?αση της αρχα?ας και ν?ας Ελληνικ?ς δραματουργ?ας, Εργαστ?ριο Τ?χνης και Λ?γου ''ΘΕΣΠΙΣ'', καθ?ς και οι συντελεστ?ς του, σ?ς καλωσορ?ζουν και στ?λνουν τις εγκ?ρδιες ευχαριστ?ες σε ?λους εσ?ς που ?χετε στηρ?ξει την προσπ?θει? μας για την αν?δειξη του Ελληνικο? πολιτισμο? μ?σω της δραματικ?ς τ?χνης. 

Το Θεατρικ? μας Εργαστ?ριο, το οπο?ο ε?ναι μη κερδοσκοπικο? χαρακτ?ρα (χωρ?ς καν?να οικονομικ? κ?στος με δ?δακτρα και συνδρομ?ς αλλ? και χωρ?ς κ?ποια οικονομικ? απολαβ? για τους συμμετ?χοντες), δ?νει μεγ?λη ?μφαση στην αυθεντικ?τητα του Ελληνικο? θε?τρου, ξεπερν?ντας κ?θε εμπ?διο που μπορε? να υπ?ρξει, μιας και η δ?ναμη μας πηγ?ζει μ?σα απ? την ιστορ?α.   

Επιπρ?σθετα σας ενημερ?νουμε ?τι, οι συντελεστ?ς του Εργαστηρ?ου, καθοδηγο?ν τους συμμετ?χοντες κ?τω απ? επαγγελματικ? πλα?σιο και μ?σα σε πολ? μικρ? χρονικ? δι?στημα ε?ναι σε θ?ση να ανταποκριθο?ν στις απαιτ?σεις εν?ς θεατρικο? ρ?λου στις παραστ?σεις μας. 

Για οποιαδ?ποτε διευκρ?νιση ? πληροφορ?α μπορε?τε να μας στε?λετε email στο: theatrical.thespis@gmail.com και στην συν?χεια εμε?ς θα σας ενημερ?σουμε για ?τι ακριβ?ς επιθυμε?τε.

Απαρα?τητη προ?π?θεση για ?σους συμμετ?χουν, στην θεατρικ? ομ?δα, ε?ναι να αισθ?νονται βαθει? αγ?πη και ιερ?ν δ?ος προς τον πολιτισμ? που πρ?σφεραν στην ανθρωπ?τητα οι ?λληνες.

Εντο?τοις, θα μπορε?τε να επισκ?πτεσθε και το καν?λι μας στο youtube (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ''ΘΕΣΠΙΣ''), ?που σταδιακ?, θα ανεβα?νουν οι παλαι?τερες παραστ?σεις μας.

?λλωστε, μην λησμονο?με ?τι η θεατρικ? παρουσ?αση εν?ς ?ργου, ?χει λειτουργ?α ανθρωπογνωστικ? και ο ρ?λος ε?ναι εκπαιδευτικ?ς, αφο? η αναπαρ?σταση ανθρ?πινων καταστ?σεων και αντιδρ?σεων διευρ?νει τις γν?σεις του θεατ? για την ανθρ?πινη φ?ση και την αντ?ληψη για τους κοινωνικο?ς θεσμο?ς.

Σκοπ?ς ?λων των συντελεστ?ν μας, ε?ναι η συναισθηματικ? συμμετοχ? των θεατ?ν στα διαδραματιζ?μενα γεγον?τα μιας θεατρικ?ς παρ?στασης, για μπορ?σουν να οδηγηθο?ν στη λ?τρωση, στον εξαγνισμ? ? στην προσωπικ? ικανοπο?ηση μ?σα απ? καταστ?σεις που προκαλο?ν κριτικ? σε πρ?σωπα και θεσμο?ς.

Με αυτ?ν τον τρ?πο οι θεατ?ς στο τ?λος κ?θε παρ?στασης, γ?νονται πνευματικ?  καλ?τεροι, ?χοντας κατανο?σει βαθ?τερα τα ανθρ?πινα α?τια αλλ? και τις ηθικ?ς αντιλ?ψεις περ? δικα?ου που περιβ?λλουν την κοινων?α.

Εκε? παρεμβα?νει η ερμηνε?α των υποκριτ?ν του θεατρικο? εργαστηρ?ου μας, οι οπο?οι παρουσι?ζουν κ?τω απ? αυθεντικ? απ?δοση την ιερ?τητα που εκπ?μπει το Ελληνικ? θ?ατρο.

Γι’ αυτ? λοιπ?ν, εντ?ς του επιπ?δου της κοινωνικ?ς προσφορ?ς μας, θ?τουμε ως στ?χο την συμβολ? μας στην προβολ? της εθνικ?ς θεατρικ?ς κληρονομι?ς που προ?ρχεται μ?σα απ? το ιερ? Ελληνικ? θ?ατρο, καθ?ς η θεσμοθ?τηση της θεατρικ?ς παιδε?ας μπορε? να καλ?ψει τις αν?γκες μιας συστηματικ?ς εκπα?δευσης υψηλο? επιπ?δου.

 

Οι παραστ?σεις προετοιμ?ζονται με γν?μονα:

• Την βαθ?τερη καταν?ηση του κειμ?νου.

• Την παιδε?α που προ?ρχεται απ? τον κ?σμο των ιδε?ν της δραματικ?ς τ?χνης.

• Την αισθητικ? απ?λαυση και καλλι?ργεια.

 

Τ?λος, σας πληροφορο?με ?τι, οι παραστ?σεις μας διακρ?νονται για την ισ?ρροπη αν?πτυξη των μερ?ν του κειμ?νου. Ο λ?γος στηρ?ζεται σε υποκριτικο?ς τρ?πους που προσεγγ?ζουν τον παλαι? και αυθεντικ? τρ?πο απ?δοσης και τα σκηνικ? παρουσι?ζονται με μ?σα λιτ?, ?πως και ?λα τα ?λλα υλικ? ?που ενσωματ?νουν τα στοιχε?α της διαχρονικ?τητας.

 

Γι?ργος Κλ?μης (Καλλ?μαχος)

Ιστορικ?ς - Πολιτισμολ?γος - Συγγραφ?ας

Pl53d19ab6

The award winning, with praise for authenticity in the production of Ancient Greek drama. The Workshop of Art and Literature "Thespis" and associates welcome you and send cordial thanks to all of you who have supported our efforts to promote Greek culture through the Ancient Secretariat. 

Our theatrical workshop, which is a non-profit organization (with absolutely no economic cost for tuition and subscriptions and without payment for participation) places great emphasis on the authenticity of the Greek theatre, overcoming any obstacles which might exist, drawing strength from the history.

In addition we would inform you that our associates at the Workshop guide the participants under a professional framework and in a very short while they are in a position to meet the demands of a role in our productions.

For any clarification whatsoever or information please email us at theatrical.thespis@gmail.com and we will inform you accordingly.

A vital condition for all who wish to take part in the theatre group is a deep love and awe for the culture given to civilisation by the Greeks.

However, you may wish to visit our channel Workshop of Art and Literature on YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCh3yOpTHtfBscX3KL6xZFrw) where we will gradually be uploading earlier performances.

More over let us not forget that a theatrical production of a work, serves as knowledge and has an educational character because the representation of different situations and statements broaden the mind of the audience concerning human nature and outlook on social institutions.

Our aim is the emotional participation of the audience in the dramatised events portrayed in a theatrical production to enable them to redeem and purify or take personal satisfaction from situations that call for criticism of people or institutions. That way at the end of every production the audience will be intellectually benefitted, having understood the deeper reasons and morals surrounding justice in society.

The interpretation of the actors from our theatrical workshop is produced with authenticity and respect which eminates from Greek Theatre.

For this reason then, to reach the level to which we aspire, our target is to offer advice in promoting the national heritage eminating from our Greek theatre as the institution of theatrical education could systematically provide higher knowledge.

 

Our performances are prepared with a view to:

A deeper understanding of the subject

The instruction coming from the world of ideas of Ancient Greece

The aesthetic appreciation and cultivation

 

Finally we inform you that our productions are noted for the balanced development of the script. The text is based on acting methods approaching the ancient and authentic methods and the scenery is kept simple as is all other materials used, in keeping with elements of timelessness.

George Klimis (Kallimachos)

Historical - Culturelogist - Writer

 

 

 

 

 
 

Last edited: 20/11/2019